Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE lasabaterialleida.com

La informació que com a usuari proporcioni a través d’aquesta web queda protegida en els termes d’aquesta política de privacitat.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Declaració de compliment normatiu.

lasabaterialleida.com informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte de l’tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través d’aquest lloc web.

lasabaterialleida.com (titular d’aquesta web), garanteix la confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides, tenint adoptades mesures de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir la integritat i seguretat de les dades de caràcter personal , d’acord amb el que preveu la normativa estatal vigent i, en tot cas, el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades de caràcter personal, posant-hi els mitjans tècnics necessaris per a impedir qualsevol alteració, pèrdua, accés sense autorització o mala utilització de les dades tractades.

lasabaterialleida.com no serà responsable d’incidències sobre dades personals quan es derivin d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència de l’Usuari pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves contrasenyes d’accés o de les seves pròpies dades personals. El seu compromís, la veracitat de les dades que ens indiqui.

Com a usuari accepta i garanteix que les dades personals que faciliti són veraces, sent l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a lasabaterialleida.com com a responsable d’aquest web o un tercer, si emplena qualsevol formulari amb dades falses o de terceres persones causant engany, dany o perjudici.

Preguem ens comuniqui qualsevol variació que pugui donar-se en les dades facilitades enviant un correu electrònic a news@lasabaterialleida.com.

Privacitat de menors.

Seguint les instruccions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades – i tot que el RGPD determina que no seria lícit tractar dades de menors de 16 anys excepte amb el consentiment de qui ostenti la pàtria potestat; i en qualsevol cas mai per sota dels 13 anys en cas de legislació estatal-, els menors de 14 anys no han de cedir les seves dades personals a lasabaterialleida.com, sense el previ consentiment d’aquells que ostentin la pàtria potestat i / o tutela legal .

En cas que lasabaterialleida.com detecti usuaris que poguessin ser menors de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar-li una còpia del seu DNI o document equivalent, o, si escau, l’autorització d’aquells que ostenten la pàtria potestat i / o tutela legal, causant la seva baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Incorporació de dades personals per part de lasabaterialleida.com. Finalitats i tractament.

Prèviament a l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través de qualsevol formulari de contacte en aquesta web, com a usuari ha d’acceptar haver llegit aquesta política de privacitat i les condicions d’ús d’aquesta web, amb la finalitat de prestar el seu exprés i informat consentiment a el tractament de les seves dades amb les finalitats indicades en aquesta política de privacitat. Tal aprovació comporta el seu consentiment exprés a:

La incorporació de les seves dades de caràcter personal en els fitxers de dades personals de lasabaterialleida.com.

L’accés per lasabaterialleida.com a les dades que, d’acord amb la infraestructura d’aquesta web, es necessiten per contactar amb usuari, validacions o recomanacions en xarxes socials i / o enviar-li el butlletí de notícies de lasabaterialleida.com.

L’autorització per a comunicar-nos electrònicament amb vostè en resposta a les seves consultes, en enviaments d’informació publicitària.

La realització periòdica d’estudis d’anàlisi de la web amb fins estadístiques sobre la base de les dades facilitades.

Com a resultat del seu registre i interacció a través d’aquesta web de lasabaterialleida.com, pot demanar i emmagatzemar la següent informació de caràcter personal:

Nom, adreça de correu electrònic i informació de contacte.

Dades en les seves activitats en aquesta plataforma (articles i continguts que visiti o estiguin relacionats amb el seu perfil de navegació);

Els seus comentaris en converses i valoracions que faci a través d’aquesta web.

Les comunicacions electròniques que ens envieu o dades que emeti en les seves consultes.

En el cas que per a l’enviament d’informació sol·licitada sigui necessària la transferència internacional de dades, se us demanarà per el seu consentiment exprés la referida transferència. Procurem sempre utilitzar eines segures els servidors es trobin preferiblement a Espanya, o, si no en algun estat membre de la Unió Europea, o bé que compleixin la legalitat europea d’acord amb les guies i recomanacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

No farem servir les seves dades per a cap altra finalitat no expressada en aquesta política de privacitat, ni enviarem informació addicional no sol·licitada mitjançant el seu consentiment exprés.

Exercici de drets

En qualsevol moment l’usuari pot modificar les seves preferències d’enviaments comercials, així com exercitar en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació en el tractament i oblit, dirigint-se a lasabaterialleida.com preveu Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades de caràcter personal, mitjançant una comunicació escrita dirigida a Estefania Reñe Farre, amb domicili a aquests efectes C/ Lluís Besa, 3, Lleida i número de NIF. 43726423L. Correu electrònic de contacte: ; o bé mitjançant correu electrònic dirigit a news@lasabaterialleida.com En tots dos casos, l’usuari haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui; així com tota aquella documentació adjunta necessària i acreditava de el dret que s’exercita.

També pot fer ús dels models i formularis que per a l’exercici d’aquests drets posa a la seva disposició el portal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A més, si no desitja rebre comunicacions per correu electrònic pot exercir el seu dret de supressió, limitació en el tractament i oposició sol·licitant la seva baixa igualment per correu ordinari o electrònic, a més de a través d’aquest enllaç que tindrà en cada correu electrònic que rebi de lasabaterialleida.com.

El dret d’accés vol dir que té dret a obtenir informació sobre si les seves dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat de l’tractament que s’estigui realitzant, els tractaments als quals són objecte, així com la informació disponible sobre l’origen de aquestes dades, les transferències internacionals, el període de conservació i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos. Per exercir-lo no necessita emetre justificació, llevat que ho hagués exercitat en els últims sis mesos i / o acrediti un interès legítim. En cas d’exercir el seu dret d’accés, lasabaterialleida.com està legalment obligada a resoldre sobre la sol·licitud d’accés en el termini màxim d’un mes a comptar de la recepció de la sol·licitud, podent denegar l’accés i invocar en el seu cas la tutela de l’Agència de Protecció de Dades amb motiu d’haver-se exercitat aquest accés en els sis mesos anteriors, o perquè ho prevegi o impedeixi una norma nacional o comunitària.

El dret de rectificació vol dir que té dret a que modifiquem les dades que siguin inexactes o incompletes, per a això haurà indicar-nos a quines dades es refereix i la correcció que s’ha de realitzar aportant documentació que ho justifiqui. Haurem de fer la rectificació amb la major diligència possible i, en qualsevol cas, en un termini no superior a un mes i només podrem denegar expressant els motius i recordant l’exercici de el dret a la tutela per l’Agència de Protecció de Dades.

El dret de supressió significa que té dret a que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives havent, en aquest cas, justificar la concurrència de motius fundats i legítims relatius a la teva situació personal. Haurem de realitzar la supressió en un termini no superior a un mes, podent denegar-expressant els motius i recordant l’exercici de el dret a la tutela per l’Agència de Protecció de Dades.

El dret d’oposició vol dir que té dret a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o parem en el mateix en els supòsits en què no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercial o que tinguin la finalitat d’adoptar decisions referides a l’interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades. Haurem de fer la rectificació en un termini no superior a un mes, podent denegar-expressant els motius i recordant l’exercici de el dret a la tutela per l’Agència de Protecció de Dades.

El dret a la limitació en el tractament suposa la potestat dels interessats de sol·licitar i obtenir de l’responsable de l’tractament, una limitació de el tractament de les seves dades personals quan concorrin algun dels següents escenaris: inexactitud, il · licitud, reclamacions i / o oposició. Haurem de procedir a la limitació amb la major brevetat possible i, en qualsevol cas, en un termini no superior a un mes, podent denegar-expressant els motius i recordant l’exercici de el dret a la tutela per l’Agència de Protecció de Dades.

El dret a l’oblit implica el dret a impedir la difusió d’informació personal a través d’internet quan la seva publicació no compleix els requisits d’adequació i pertinència que preveu la normativa. Haurem de processar la seva petició al més aviat possible i, en qualsevol cas, en un termini no superior a un mes, podent denegar-expressant els motius i recordant l’exercici de el dret a la tutela per l’Agència de Protecció de Dades.

El dret a la portabilitat de les dades és un dret que complementa el dret d’accés, ja que permet a les persones obtenir les dades que han proporcionat a l’empresa (responsable de l’Tractament) en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica . Implica que les seves dades personals, com a usuari, es poden transmetre directament de l’empresa a una altra, sense necessitat de ser lliurats a l’usuari mateix, sempre que això sigui tècnicament possible. Haurem de realitzar aquesta transferència – des que sigui possible tècnicament- al més aviat possible i, en qualsevol cas, en un termini no superior a un mes, podent denegar-expressant els motius i recordant l’exercici de el dret a la tutela per l’Agència de protecció de Dades.

En relació als drets en el tractament de dades a través de canals en xarxes socials, ha de tenir en compte el següent:

L’accés, la portabilitat de les dades i el dret a l’oblit ve definit per la funcionalitat de cada xarxa social i la capacitat d’accés a la informació d’acord amb la configuració que tingui dissenyada per al seu perfil.

La rectificació només podrem atendre-la en relació a la informació que es trobi sota el nostre control, per exemple, eliminar comentaris publicats en aquesta pàgina des d’una xarxa social vinculada o dels nostres perfils en xarxes socials, sempre que no ho siguin per tercers. Tot allò que escapi del nostre control haurà de sol·licitar el seu exercici davant la xarxa social en qüestió.

La supressió, oposició o limitació en el tractament pot executar-se en relació a la informació que es trobi sota el nostre control o el seu com usuari, per exemple, deixar de ser seguidor en aquella xarxa social que decideixi. Com a usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix la seva informació, per això és convenient que accedeixi i configuri la privacitat dels seus comptes.

Mesures de Seguretat aplicables a al Tractament de Dades Personals.

1ª.- Risc: D’acord amb les dades requerides dels usuaris i en funció de l’activitat de l’responsable de l’Tractament s’ha procedit a una Anàlisi de Riscos pel que fa a el tractament de les dades valorant els mateixos, graduándolos i prenent aquelles mesures per a una adequada protecció i seguretat.

2º Àmbit d’Aplicació de les Mesures Tècniques i Organitzatives de Seguretat: lasabaterialleida.com manifesta que aplica les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a una adequada protecció, confidencialitat, integritat, resiliència i seguretat en virtut dels criteris de proactivitat exigits pel Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades de caràcter personal, a les funcions descrites en aquesta política de privacitat.

3ª.- Document de Seguretat: lasabaterialleida.com manifesta que posseeix un Document de Seguretat, d’acord amb el que estableix l’Anàlisi de Riscos susdit i als criteris i principis de l’Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades de caràcter personal.

4ª.- Protocols: lasabaterialleida.com declara que posseeix i manté actualitzats una sèrie de protocols i processos de treball en general i, en particular, pel que fa a la gestió de Dades Personals; comprometent-se a divulgar entre tots aquells empleats, personal i tercers amb els que treballi i tinguin accés a dades. Així mateix, lasabaterialleida.com es compromet a no permetre l’accés ni tractament de fitxers amb dades de caràcter personal, a el personal que no hagi rebut còpia d’aquest document.

5ª.- Registre d’Incidències: lasabaterialleida.com manifesta que posseeix un Registre d’Incidències que compleix amb el que especifica el Document de Seguretat i els principis de proactivitat de l’responsable de l’Tractament, sent utilitzat aquest Registre pel seu personal per al report de qualsevol incidència relacionada amb la seguretat de la informació i dades personals incloses en els fitxers amb dades personals que tracten.

6ª.- Control d’Accés: lasabaterialleida.com manifesta que compleix amb les següents mesures respecte a el control d’accés:

Manté una relació actualitzada d’usuaris i accessos autoritzats.

Permet l’accés únicament als usuaris autoritzats segons les funcions assignades a cada un d’ells.

Estableix mecanismes que eviten l’accés a dades o recursos amb drets diferents dels autoritzats.

Els permisos d’accés dels concedeix únicament el personal autoritzat per a això.

7ª.- Identificació i Autenticació: lasabaterialleida.com en el seu accés a dades de caràcter personal manté les següents mesures de seguretat respecte a la identificació i autenticació d’usuaris que tindran accés a aquestes dades:

La identificació i autenticació és personalitzada.

Hi ha un procediment d’assignació i distribució de contrasenyes, que imposa l’ús de contrasenyes robustes. Les contrasenyes s’emmagatzemen de forma inintel·ligible. Les contrasenyes són confidencials (únicament conegudes per l’usuari).

Les contrasenyes es canvien a l’mínim un cop cada sis mesos.

8º.- Gestió de Suports: lasabaterialleida.com té adoptades les mesures de seguretat respecte als suports amb dades de caràcter personal:

Manté un inventari de suports.

Té establert un sistema d’etiquetatge d’acord amb el sistema d’inventari que permeti a més, identificar el tipus d’informació que contenen.

S’emmagatzema en un lloc d’accés restringit els suports autoritzats.

Té establert un règim d’autorització de les sortides de suports de les seves instal·lacions, incloses les sortides a través d’e-mail.

Adopta mesures específiques destinades a garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals durant el transport i rebuig de suports.

9ª.- Còpies de Seguretat: lasabaterialleida.com manifesta que posseeix un sistema de còpies de seguretat que garanteix la recuperació de la informació en el supòsit de ser necessari, provant aquest sistema periòdicament amb assiduïtat.

10ª.- Fitxers no automatitzats: Respecte als documents amb dades de caràcter personal a les quals lasabaterialleida.com té accés adopta les següents mesures:

Manté la documentació en arxivadors, calaixos o armaris que tenen dispositius que obstaculitzin la seva obertura.

Durant la revisió o tramitació dels documents, la persona a càrrec dels mateixos ha de ser diligent i custodiar per evitar accessos no autoritzats. Només té accés als documents el personal que ha estat autoritzat.

Si es produeix un trasllat de documentació s’adopten mesures de seguretat que impedeixen la pèrdua o accés per tercers a aquesta documentació.

11a Personal de tercers: lasabaterialleida.com té degudament comunicades aquestes obligacions exposades al seu personal, vetllant pel compliment de la normativa aplicable. Així mateix, i en virtut de l’Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades de caràcter personal, tots els Encarregats de Tractament per compte d’tenen l’oportú contracte d’encàrrec de l’tractament signat, on hi ha el compromís d’aquest últim de complir amb els mateixos mínims legals i amb les mesures ressenyades pel Responsable de l’tractament pel que fa a la gestió i protecció en el tractament de les dades personals.

Seguretat.

Emmagatzemem les dades personals de l’usuari en servidors segurs, protegits contra els tipus d’atacs més habituals i ubicats a Espanya.

No obstant això i, atès que no hi ha tecnologia invulnerable, l’usuari ha també posar els mitjans al seu abast per mantenir el nivell de seguretat de les seves dades, mitjançant l’ús de contrasenyes robustes, la periòdica modificació de les seves contrasenyes, evitant fer servir la mateixa en comptes diversos així com evitant prendre nota d’elles en cap suport físic o no xifrat.

lasabaterialleida.com utilitza tecnologies adequades a l’estat de la tècnica actual, per protegir les seves dades i informacions personals, procurant la més estricta confidencialitat i aplicació d’eines tècniques de seguretat de la informació tècniques i organitzatives (contrasenyes, seguretat física, xifrat de dades, etc. ) que corresponguin d’acord amb la legislació aplicable, així com mantenint en tot moment actualitzat el document de seguretat amb les mesures establertes per reglament.

Cessió de dades a tercers.

lasabaterialleida.com informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres persones o organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació de servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb proveïdors de serveis encarregats de l’tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades a l’tercer quan lasabaterialleida.com disposi d’el consentiment de l’usuari i mantingui una relació contractual amb l’encarregat de l’tractament que en garanteixi la confidencialitat i compliment.

Si lasabaterialleida.com fos requerida per les autoritats competents podrà comunicar informació personal per respondre a requeriments legals, investigació penal d’una possible activitat il·legal o reclamacions que afirmin que un contingut infringeix els drets de tercers o protegir els drets, la propietat o la seguretat tercers. En aquests casos, lasabaterialleida.com podrà comunicar a les autoritats competents informació personal tal com nom i cognoms, ciutat o província, codi postal, número de telèfon, adreça de correu electrònic, historial de l’usuari i adreça IP.

Si lasabaterialleida.com fora transmesa, absorbida o fusionada amb una altra entitat, ens comprometem a pactar la subrogació i compromís de la nova entitat gestora responsable de l’tractament de les dades de caràcter personal per a la continuació d’aquesta Política de privacitat advertint el compromís que si la informació personal serà utilitzada de forma contrària a aquesta política s’ha de notificar a l’Usuari prèviament. En qualsevol cas, i de resulta de l’operació, s’ha de traslladar igualment a l’Usuari perquè aquest pugui renovar o, si escau, revocar el consentiment atorgat anteriorment.

Prohibició als usuaris de cedir dades de tercers.

lasabaterialleida.com prohibeix expressament a l’usuari compartir, facilitar o cedir a ningú dades de tercers, que pogués obtenir com a conseqüència de l’contacte, interacció o realització de navegació o consulta a través d’aquesta web, excepte si pogués acreditar l’expressa autorització de l’usuari les dades del pretén cedir.

Recordem als usuaris que quan parlem de dades parlem també d’arxius d’imatge de persones. La imatge personal és una dada protegit per la normativa. Ningú pot utilitzar-la sense el consentiment exprés de la persona que apareix en ella.

Com a usuari reconeix assumir la seva responsabilitat obligant-se a mantenir indemne a lasabaterialleida.com davant de qualsevol possible reclamació, pena, multa o sanció a què pogués venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de l’deure descrit.

En cas de facilitar dades de caràcter personal d’altres persones, ho ha de fer amb el seu consentiment i havent-li informat, amb caràcter previ, dels extrems continguts en aquesta Política de Privacitat.

Comentaris i xarxes socials.

Les dades incorporades a l’formulari per a realitzar comentaris en aquesta web podran ser llegits per tercers, així mateix podrà llegir-se el nom i altres dades que reflecteixi, quan una vegada administrat un comentari sigui aprovat. Si realitza comentaris al web de lasabaterialleida.com assumeix la visualització de l’comentari i de les dades que utilitzi per assignar un comentari en la seva realització.

lasabaterialleida.com treballa activament els canals a les xarxes socials Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn amb la finalitat principal de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través del web de lasabaterialleida.com, interactuar amb els usuaris i servir de canal d’atenció i interacció social.

En el cas que accedeixi a aquesta web utilitzant alguna aplicació que connecti una xarxa social amb aquesta web, estarà autoritzant que la xarxa social comparteixi algunes dades amb lasabaterialleida.com. És important que conegui que si té geolocalitzades els seus comptes en xarxes socials aquesta informació de la seva localització a l’compartir en xarxes serà visible a tercers amb els quals comparteixi o comparteixin la seva informació.

Per obtenir més informació sobre el mètode pel qual es comparteixen dades amb les xarxes socials, recomanem que consulti les polítiques de privacitat de cada xarxa social en qüestió, així com que configuri responsablement el seu perfil en comptes en xarxes socials i aplicacions de correu electrònic per a garantir la seva privacitat i seguretat.

A continuació enllacem la política de privacitat de les xarxes socials en les que tenim obert perfil en aquest moment:

• Facebook

• Instagram

• Youtube

Cookies / Galetes

A l’enllaç “Política de Cookies” l’informem que aquesta web de lasabaterialleida.com pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari que accedeix a aquest web) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per el correcte funcionament i visualització de el lloc, per compartir en xarxes socials i, en alguns casos, per a realitzar anàlisis d’estadístiques d’avaluació i propostes de millora.

Per obtenir aquestes anàlisis aquesta web pot emmagatzemar determinada informació en els registres de servidor de forma automàtica mitjançant l’ús de galetes que recullen dades d’ús i navegació relatius a la utilització d’aquesta web per la teva part com a usuari. Aquests registres solen incloure informació com ara, el tipus de navegador, idioma de el navegador, data i hora de sol·licitud d’accés, URL, model d’equip o dispositiu, la versió de sistema operatiu, els identificadors únics (IP) i les dades sobre la xarxa mòbil utilitzada en l’accés i navegació per aquest web.

La IP està considerant una dada personal, en el sentit que podria investigar-se la seva situació i identificar el dispositiu i la seva localització si cal a instància de les autoritats competents. lasabaterialleida.com utilitza les galetes que registren les adreces d’IP en l’accés i navegació per aquest web per analitzar i mesurar l’accés i temps de permanència per les diferents pàgines d’aquesta web, i extreure conclusions sobre la tendència de l’trànsit a la web. lasabaterialleida.com no associa adreces IP, ni altres dades que llanci la utilització de cookies, ni els resultats de mètriques, amb informació identificable de les persones, ni per recollir informació de caràcter personal, tot i que puntualment pugui servir-nos per dirigir publicitat o segmentar usuaris a qui dirigir-la.

És convenient que com a usuari conegui que fem servir eines i plataformes d’Internet que instal·len galetes que no depenen de nosaltres, de manera que és possible que els titulars d’aquestes eines utilitzen aquestes dades per a altres usos, del que lasabaterialleida.com no és responsable. Per aquesta raó, és convenient que llegeixi la Política de Cookies de la present web per conèixer quines tenen caràcter de pròpies, quals són de tercers, quals són permanents, temporals o de sessió; i pugui decidir desinstal·lar les que consideri oportunes, ja que no afectarà en molt el resultat, comoditat o experiència de navegació. En la política de cookies trobarà les dreceres que permetran modificar la configuració del seu ordinador o dispositiu, desactivant o eliminat les galetes si ho estimes convenient.

Modificació.

lasabaterialleida.com podrà modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment publicant-la en aquest lloc web, en el qual constarà sempre la data de l’última actualització aplicable.